STATUT UDRUGE

Statut

Na osnovi članka 11. Zakona o udrugama (N.N.br.88/01), Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 73/97, 29/01, 59/01 i 103/03) i članak 22. statuta Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin od 04.10.2000. godine, Skupština Udruge na sjednici održanoj 24. siječnja 2005. godine, donijela je:

S T A T U T

Udruge invalida "Sveti Bartolomej" Knin

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Udruga invalida grada Knina ( u daljnjem tekstu Udruga ) je humanitarno-socijalna društvena organizacija u koju se učlanjuju osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od cerebalne i dječje paralize i ostali tjelesni invalidi ( u daljnjem tekstu: tjelesno invalidne osobe), druge invalidne osobe koje ostvaruju pravo na tuđu pomoć i njegu te sve fizičke i pravne osobe zainteresirane za zaštitu i promicanje zajedničkih humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih i drugih interesa.
 
Članak 2.
Udruga ima svojstvo pravne osobe. Udruga se upisuje u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave. Naziv Udruge je Udruga invalida «Sveti Bartolomej» Knin. Sjedište Udruge je u Kninu, u ulici 4. gardijske brigade 3.
 
Članak 3.
Udruga djeluje na području grada Knina i šibensko-kninske županije
Udruga ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 3,5 cm. U krugu pečata upisane su riječi:UDRUGA INVALIDA SV. BARTOLOMEJ KNIN.
Udruga ima znak, okruglog oblika u čijoj se sredini nalazi slika Svetog Bartolomeja.
 
Članak. 4.
 
Udrugu zastupaju Predsjednik Upravnog odbora Udruge i Tajnik Udruge. Upravni odbor svojom odlukom može ovlastiti i druge osobe da zastupaju Udrugu u granicama datih ovlaštenja.
 
 
Članak 5.
Rad Udruge i njenih tijela je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge putem srestava javnog priopćavanja.
Članovi udruge o radu udruge obavještavaju se dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.
 
Članak 6.
 
Sve osobe, fizičke i pravne, zainteresirane za rad Udruge imaju pravo prisustvovati sjednicama Upravnog odbora i Skupštine, ali bez prava odlučivanja.
O svom radu Udruga putem sredstava javnog priopćavanja obavještava grad Knin, Županiju Šibensko-kninsku te druge udruge s kojima surađuje. O radu Udruge i njenih tijela javnost se također obavještava sredstvima javnog priopćavanja.
 
 
II. CILJEVI I ZADACI UDRUGE
 
Članak 7.
 
Osnovni ciljevi i zadaci Udruge su:
 
-         okupljanje invalidnih osoba, članova njihovih obitelji i drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u cilju realizacije zadataka Udruge;
-         otkrivanje i evidentiranje invalidnih osoba te praćenje i proučavanje njihovih
-         problema i davanja inicijativa za rješavanje istih, sukladno Zakonu;
-         zalaganje za unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalno-psihološke rehabilitacije, zapošljavanje invalidnih osoba te pokušaj sprečavanja iskorištavanja invalidnih osoba od strane poslodavca;
-         praćenje i reagiranje na izmjene i dopune zakonskih propisa u korist
-         invalidnih osoba i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava;
-         pružanje usluga skrbi izvan vlastite obitelji tjelesno ili mentalno oštećenoj djeci i mladeži, sukladno odobrenju nadležnog Ministarstva;
-         organiziranje kulturnih, zabavnih, športskih i rekreativnih aktivnosti invalidnih osoba.
 
Članak 8.
 
Ciljeve iz prethodnog članka ovog Statuta Udruga ostvaruje obavljenjem sljedećih djelatnosti:
 
-         uključivanjem što većeg broja invalidnih osoba te drugih fizičkih ili pravnih osoba u rad Udruge;
-         formiranjem aktivnih sekcija, komisija, radnih tijela za proučavanje ili izvršavanje određenih zadataka;
-         suradnjom s nadležnim tijelima lokalne i županijske vlasti, udrugama srodnih djelatnosti, medicinskim centrima, centrom za socijalnu skrb te ostalim tijelima i organizacijama voljnim pomoći radu Udruge;
-         prikupljanjem, obradom te objavljivanjem materijala o problemima invalidnih osoba, sukladno Zakonu;
-         organiziranjem društvenih te stručnih skupova i sudjelovanjem na skupovima sličnih udruga;
-         educiranje članova Udruge putem sudjelovanja na seminarima i predavanjima tematski vezanih za ostvarivanje ciljeva Udruge;
-         osiguravanje usluge boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena za najviše 50 korisnika, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži;
-         obavljanje ostalih djelatnosti sukladno Zakonu, a koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge Utvrđenih određenih odredbom članka 7. Statuta Udruge.
 
 
Članak 9.
 
Zadaci Udruge unose se u plan i program za polugodišnje i godišnje razdoblje.
 
 
Članak 10.
 
Radi racionalnijeg i učinkovitijeg djelovanja Udruga može svoje administrativne,
računovodstvene i tehničke poslove ili dio poslova povjeriti na obavljanje trgovačkom društvu ili obrtu, o čemu Odluku donosi Upravni odbor Udruge.
 
 
 
III. ČLANSTVO U UDRUZI
 
Članak 11.
 
1. Članovi udruge mogu biti tjelesno invalidne osobe, druge invalidne osobe te
svaka poslovno sposobana fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut Udruge te njim definirane djelatnosti udruge.
 
2. Predstavnika pravne osobe u udruzi imenuje osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
 
 
Članak 12.
 
Stupanje u članstvo je dobrovoljno, a vrši se na temelju usmene ili pismene izjave. Odluku u prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.
 
 
Članak 13.
 
Osobe bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnošću,
mogu biti članovi Udruge bez prava odlučivanja u tijelima Udruge (nominalni članovi).
 
 
Članak 14.
 
Prava članova su:
-         da neposredno ili preko svojih zastupnika sudjeluju u radu Udruge;
-         da biraju i da budu birani ( samo poslovno sposobne osobe u smislu čl.13.)
-         u tijela Udruge;
-         da budu izvješćivani o programu rada i radu organa i radnih tijela Udruge;
-         da članovi, invalidne osobe, traže podršku ili pomoć u rješavanju svojih problema iz djelokruga rada Udruge.
 
 
Članak 15.
 
Obveze članova su:
-         da prema svojim mogućnostima rade na provođenju ciljeva i zadataka Udruge;
-         da se pridržavaju i provode odredbe ovog Statuta i ostalih akata Udruge te
-         odluka i zaključaka organa Udruge;
-         da plaćaju članarinu i druge utvrđene doprinose;
-         da unapređuju rad udruge te potmognu uspješnu realizaciju svih programskih zadataka i ciljeva Udruge.
Članak 16.
 
Članstvo u Udruzi prestaje i davanjem izjave o istupanju iu članstva i isključivanjem ( ako se utvrdi povreda Statuta i drugih akata Udruge te ugrožavanje interesa Udruge). Odluku o i isključenju člana iz udruge donosi Upravni odbor.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruge u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Odluka Skupštine je konačna. Danom prestanka članstva član gubi sva prava i obveze člana Udruge određene ovim Statutom.
 
 
Članak 17.
 
Za izuzetne zasluge i postignute rezultate u radu Udruge, članovima, suradnicima, volonterima te drugim pravnim i fizičkim osobama mogu se dodjeljivati priznanja i nagrade. Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Upravni odbor Udruge.
 
 
Članak 18.
 
Priznanja i nagrade mogu se dodijeliti i stranoj udruzi i pojedincima koji vitalno pomažu rad Udruge.
 
 
IV. TIJELA UDRUGE
 
Članak 19.
 
Tijela Udruge su:
-         Skupština;
-         Predsjednik Udruge;
-         Upravni odbor;
-         Nadzorni odbor;
-         Tajnik Udruge;
-         Sva tijela Udruge su izborna i opoziva.
 
 
Članak 20.
 
Članovi upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko svojih izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.
U radu tijela Udruge primjenjuju se principi demokratskog rada, rukovođenja i odgovornosti.
 
 
Članak 21.
 
Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupština može biti redovna , izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 10% članova Skupštine ili Nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva Nadzorni odbor ili 10% članova Skupštine, sazvat će je predlagatelj.
 
 
Članak 22.
 
Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna ½+1 poslovno sposobnih članova ( u smislu članka 13. ovog Statuta). Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih. Glasovanje može biti javno ( dizanjem ruku) ili tajno (pismeno) . Odluku o vrsti glasovanja donosi Upravni odbor Udruge.
 
 
Članak 23.
 
Skupština obavlja slijedeće zadatke:
 
-         donosi Statut Udruge te njegove izmjene i dopune;
-         donosi Poslovnik o svom radu;
-         bira članove Upravnog odbora Udruge;
-         bira članove Nadzornog odbora Udruge;
-         bira Predsjednika i Tajnika Udruge;
-         donosi godišnji plan rada te financijski plan rada Udruge;
-         utvrđuje završno izvješće o financijskom poslovanju Udruge;
-         donosi poslovnik o radu tijela Udruge;
-         odlučuje o udruživanju Udruge u srodna udruženja i saveze;
-         raspravlja i odlučuje o prijedlozima, zamolbama i žalbama iz svoje nadležnosti
-         odlučuje o visini članarine i načinu vođenja evidencije članova;
-         obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 
 
Članak 24.
 
Predsjednik Udruge je invalidna osoba. Predsjednik Udruge predstavlja Udrugu te poduzima potrebne radnje u cilju ostvarenja ciljeva i zadataka Udruge. Predsjednik Udruge svoju funkciju obnaša na volonterskoj osnovi. Predsjednik Udruge po svojoj funkciji nije Predsjednik Upravnog odbora Udruge.
 
 
Članak 25.
 
Upravni odbor Udruge je izvršno tijelo kojemu se povjeravaju određene izvršne funkcije.Upravni odbor rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine i provodi odluke, zaključke i stavove Skupštine te je Skupštini odgovorno za njihovo izvršenje. Upravni odbor Udruge sastoji se od devet članova i to u slijedećem sastavu:
 
-         4 člana – korisnika Udruge
-         predsjednik Udruge
-         tajnik Udruge
-         2 volontera Udruge
-         1 djelatnik polu-dnevnog boravka
 
 
Članak 26.
 
Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je prisutna natpolovična većina članova. Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno tekuće godine.
 
 
Članak 27.
 
Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik Upravnog odbora ili osoba koju Predsjednik Upravnog odbora ovlasti pismenim putem, a temeljem odluke Upravnog odbora. Predsjednika Upravnog odbora iz svojih redova bira Upravni odbor. Predsjednik Upravnog odbora Udrugu zastupa, predstavlja, potpisuje pravne i druge akte te akte koje donosi Skupština i Upravni odbor Udruge, brine o provođenju odluka Skupštine i Upravnog odbora, rukovodi radom sjednica Upravnog odbora te Skupštine, odgovara na zakonitost rada Udruge, obnaša dužnost likvidatora u slučaju prestanka postojanja Udruge i obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor. Predsjednik Upravnog odbora za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini.
 
 
Članak 28.
 
Upravni odbor obavlja slijedeće poslove:
 
-        vodi poslove Skupštine između dva njena zasjedanja i brine se o provođenju odluka Skupštine;
-        priprema i saziva sjednice Skupštine;
-        zaključuje u ime Udruge poslove za koje ga ovlasti Skupština;
-        odlučuje o prijemu i prestanku članstva u Udruzi;
-        između svojih članova bira te razrješuje Predsjednika Upravnog odbora;
-        donosi odluke o osnivanju komisija, vijeća, stručnih timova i drugih tijela za koje se ukaže potreba, a u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge;
-        predlaže privremeni plan rada i financijski plan rada;
-        bira i razrješuje članove radnih skupina te stručnih timova;
-        izrađuje ostale pravne akte Udruge;
-        ovlašćuje osobe za zastupanje po pojedinim zadacima;
-        obavlja ostale zadatke koji su mu ovim Statutom ili zaključcima Skupštine povjerene na izvršenje;
-        donosi Poslovnik o svom radu.
 
Upravni odbor osigurava zakonitost rada udruge i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad i Upravnom odboru i Skupštini.
 
Članak 29.
 
 
Nadzorni odbor Udruge sastoji se od pet članova i to:
 
-         predstavnik grada Knina;
-         predstavnik Centra za socijalnu skrb;
-         2 volontera člana Udruge;
-         predstavnik korisnika.
 
Članove Nadzornog odbora bira Skupština, a na prijedlog Upravnog odbora.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge te primjenom zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata Udruge. Nadzorni odbor sastaje se najmanje dva puta godišnje i o svom radu podnosi pismeno izvješće Skupštini i Upravnom odboru. Nadzorni odbor između svojih članova bira Predsjednika Nadzornog odbora, koji provodi odluke Nadzornog odbora.
 
                                          
Članak 30.
 
Tajnika Udruge bira Skupština. Tajnik je po svom polažaju član Upravnog odbora
Udruge i svoju funkciju obnaša profesionalno. Tajnik vodi brigu o administrativnom poslovanju Udruge, potpisuje poslovne i druge akte u skladu sa ovlaštenjem Upravnog odbora, pomaže u pripremanju sjednica i sastanaka Upravnog odbora i Skupštine te obavlja druge zadaće po zaduženju Upravnog odbora. Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru udruge.
 
 
Članak 31.
 
Skupština i Upravni odbor mogu formirati stalna i privremena radna tijela i stručne timove iz redova svojih članova, zaposlenika te ostalih stručnih djelatnika za proučavanje i izvršavanje određenih pitanja i zadataka iz djelokruga rada Udruge. Odlukom o imenovanju tijela utvrđuje se njegov sastav, zadaci i način rada. Voditelji radnih tijela o svom radu izvješća podnose Upravnom odboru te prisustvuju sastanku na kojem se o njemu raspravlja.
 
 
Članak 32.
 
Mandat u svim tijelima Udruge traje četiri godine, s mogućnošću reizbora.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na izabrano mjesto. Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti. Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.
 
 
 
V. IZBORI SREDSTAVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE
 
 
Članak 33.
 
Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Udruga je predvidjela sredstva od:
 
-         članarine;
-         prihoda od vlastite djelatnosti;
-         dotacija od općinskog i županijskog proračuna;
-         donacija;
-         obavljanjem doipuštenih djelatnosti sukladno Zakonu;
-         drugih izvora, sukladno Zakonu.
 
 
Članak 34.
 
Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor svojom odlukom utvrđuje koje su osobe pored Predsjednika Upravnog odbora ovlaštene za potpisivanje materijalno – financijske dokumente. Po završetku svake kalendarske godine sastavlja se završni račun Udruge.
 
 
 
VI. IMOVINA UDRUGE
 
Članak 35.
 
Novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarine, prihodom od vlastite djelatnosti, dotacije od općinskog i županijskog proračuna, donacija, obavljanjem dopuštenih djelatnosti sukladno Zakonu te drugih izvora sukladno Zakonu, njene pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava čine imovinu Udruge.
Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, a sukladno sa Zakonom.
 
 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 36.
 
U slučaju prestanka djelovanja Udruge, sva imovina predaje se na čuvanje i upravljanje gradu Kninu. Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova svojih članova. Udruga prestaje postojati i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.
 
 
Članak 37.
 
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.
 
 
Članak 38.
 
Izmjena i dopuna Statuta vrši se po istom postupku kao i njegovo donošenje. Inicijativu za izmjenu Statuta mogu dati:
 
-         Članovi Skupštine Udruge;
-         Upravni odbor Udruge,
-         Nadzorni odbor Udruge.
 
 
Članak 39.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut udruge od 04.10.2000. godine.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar Udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
 
 
 
 
Predsjednik Upravnog odbora:
                          
Vlado Arežina            
 
 
 
 
 
 
 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O UDRUGAMA:
 
 
KLASA: Upl-230-02/05-01/23
URBROJ: 2182-06-05-02                                        POMOĆNICA PREDSTOJNICE
Šibenik, 14. ožujak 2005.
                                                                                     Anita Mihaljević, dipl.iur.
 
 
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (N.N.br.88/01,11/02) članak 23. Statuta Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin od 24. siječnja 2005. godine, Redovna Skupština udruge na sjednici održanoj dana 28. travnja 2008. godine donijela je:
ODLUKU
O izmjenama i dopunama Statuta Udruge invalida „Sveti Bartolomej“ Knin
od 24. siječnja 2005. godine
 
 
Članak 1.
 
U članku 3. u stavku 2 iza riječi INVALIDA dodaje se SVETI, ostali stavci ovog članka ostaju nepromjenjeni.
 
 
Članak 2.
 
U članku 7. iza stavka 4 trebaju se ubaciti stavak 5, 6 i 7 koji glasi:
-         pomoć i njega u kući – pružanje usluga psihosocijalne rehabilitacije članovima udruge (koji zbog svog psihofizičkog stanja ne mogu izaći iz kuće ili su trajno vezani za postelju);
-         pružanje povremeno usluga rehabilitacijske terapije (povremeni boravak) za djecu i mladež do 18 godina u maksimalnom trajanju 12 sati tjedno;
-         pružanje usluga djeci s poremećajem jezika i govora, te blagim motoričkim disfunkcijama;
-         tako da dosadašnje stavke 5 i 6 postaju 8 i 9.
 
 
Članak 3.
 
U članku 8. iza stavka 6 dodaje se novi stavak 7 koji glasi:
-          osiguravanje usluga rehabilitacije za nepokretne i teško-pokretne članove Udruge u cilju psihosocijalne rehabilitacijske pomoći;
tako da stavak 7 i 8 postaje stavak 8 i 9.
 
 
Članak 4.
 
U članku 16. iza riječi prestaje dodaje se riječ: smrću člana, ostali dio članka ostaje isti.
 
 
Članak 5.
 
U članku 23. stavak 6 mijenja se riječ donosi, a upisuje se riječ usvaja.
U stavku 7 istog članka riječ utvrđuje se briše i upisuje se riječ usvaja i u stavku 8 riječ donosi se briše i upisuje se riječ usvaja.
 
 
Članak 6.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa pri nadležnim tijelima državne uprave.
 
 
 
 
 
Urbroj: 299 – 05 – 08                                           predsjednik Upravnog odbora
                                                                                       Vlado Arežina
 
Knin, 28. travnja 2008.                                       ________________________
 
 
 
 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU OVJERAVA ZA UPIS PROMJENE STATUTA I DJELATNOSTI U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE,TEMELJEM ČLANKA 14. STAVKA 3. I 4. ZAKONA O UDRUGAMA (N.N.BR.88/01), DONOSI
 
 
RJEŠENJE
 
 
KLASA: Upl-230-02/08-01/98                                  VIŠI UPRAVNI REFERENT
URBROJ: 2182-06-01/3-08-02                                           ZA UDRUGE
Šibenik, 11. lipnja 2008. godine
                                                                               Zosja Grguričin, upr.pravnik

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9