“Rastimo zdravo i sigurno zajedno"

Sveti Bartolomej Sveti Bartolomej Sveti Bartolomej

Ministarstvo zdravstva, Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" i općina Gračac u projektu "Rastimo zdravo i sigurno zajedno"

     Program „Rastimo zdravo i sigurno zajedno“ je namijenjen djeci s teškoćama predškolskog i školskog uzrasta njihovim roditeljima (obiteljima). Osmišljen  je kao model pružanja usluga korisnicima u jačanju njihovih kapaciteta u savladavanju svakodnevnih  životnih situacija.Njime nastojimo pržiti mogućnost djeci s teškoćama, da razviju svoje kapacitete sukladno svojim mogućnostima kao njihovi vršnjaci opće populacije, a roditelje osnažiti za usmjereno i sistematsko pružanje podrške svom djetetu.

Programom su obuhvaćena djeca sa senzornim teškoćama, teškoćama jezika i govora i specifičnim teškoćama u učenju , ADHD i poremećajem u ponašanju,  poremećajima u socijalno -  emocionalnom razvoju (strah od škole , neprilagodljivost,  autistični spektar i slični poremećaji), tjelesnim oštećenjem, motornim dispraksijama, intelektualnom ispod prosječnosti, višestrukim teškoćama. Kako se radi o djeci u razvojnom periodu u kojem se postiže najbolji rehabilitacijsko socijalizacijski učinak, fokusirali smo se  na poticanje razvoja onih struktura i teškoća koje u velikoj mjeri ograničavaju djetetovo funkcioniranje. U radu s djecom smo planirali individualni i grupni pristup.

 Individualni rad s djecom s teškoćama se odnosi na edukacijsko rehabiltacijsku i logopedsku rehabilitaciju, pomoć i podrška u usvajanju obrazaca samozbrinjavanja i učenju, psihološku podršku, fizikalnu i radnu terapiju, primjeni suvremenih rehabilitacijsko terapijskih metoda (neurofeedback, senzorna integracija i dr.).

Uz individualnu podršku psihofizičkog razvoja djeteta, planirali smo i grupne aktivnosti za razvoj i usvajanje socijalnih vještina kroz radionice..

Psihosocijalne radionice (edukativne,integrativne) namijenjene su  djeci s teškoćama  uzrasta od 5 -13 godina i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina, poticanju pažnje i koncentracije te pružanju emocionalne podrške. Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava u skladu s temom i ciljem pojedine radionice.  ( prilagođene potrebama i uzrastu djece).

Radionice za roditelje djece s teškoćama, pomažu roditeljima u boljem razumijevanju svoje djece, prepoznavanju njihovih emocionalnih potreba te adekvatnom reagiranju na njihova ponašanja. Radionice smo osmislili tako da pokrivaju mnoge aktualne teme s kojima se roditelji svakodnevno susreću.

Roditelji djece s teškoćama u malim sredinama kao Gračac su dodatno hendikepirani po pitanju  rehabilitacije djece i valjanih informacija, jer su izolirani a nemaju se kome obratiti. Tamo ni djeca ni roditelji nemaju ni minimum uvjeta za rehabilitaciju u mjestu življenja, pa su roditelji  prinuđeni djecu voditi u Zagreb, Zadar, Knin. Stoga smo odlučili da osnujemo stručni mobilni tim sastavljen od stručnjaka različitih  profila koji bi mogao pružiti usluge u Gračacu ( na terenu). Psiholog  i članovi stručnog tima u radu s djecom da budu podrška i roditeljima i članovima obitelji

Organiziranje mobilnog stručnog tima za pružanje usluga Od postojećih stručnjaka organiziran je stručni tim koji čine: edukacijski rehabilitator ( defektolog), logoped, specijalni pedagog, psiholog i fizioterapeut. Cilj nam je da stručni tim sukladno svojim kompetencijama pruža usluge korisnicima u okviru programa, za potrebe terena ( Gračac).Programom ćemo obuhvatiti  25  djece s teškoćama u razvoju, 10  djece opće populacije,10 mladih s teškoćama,  20 roditelja djece s teškoćama, na području grada Knina i općine Gračac.Programom je bilo predviđeno da se aktivnosti u Kninu i Gračacu odvijaju 4 puta mjesečno,  to je zbog smanjenja financijske potpore MZ, moguće osigurati dio aktivnosti 1- 2 puta mjesečno. Kako je u program kao partner uključena općina Gračac, na osnovu svojih pokazatelja, odmah su uočili da je to nedovoljno s obzirom na stvarne potrebe korisnika. Načelnica Općine se angažirala u traženju potrebnih sredstava i osiguranja redovnog dolaska mobilnog stručnog tima. Odmah je uključena lokalna zajednica koja će participirati za jedan dio aktivnosti. Nastavili su tražiti sredstva kako bi se omogućila rehabilitacija za svu djecu koja je trebaju. Trenutačno u Gračacu više od 25 djece treba rehabilitaciju.

Između Udruge i lokalne samouprave Gračac postoji dobra suradnja i zajednički nastojimo iznaći sredstva kako bi i djeca u Gračacu i njihovi roditelji imali mogućnost rehabilitacije u mjestu življenja. 

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9