Zakon o radu

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o radu “Narodne novine”, br. 38/95., 54/95., 65/95., 102/98., 17/01., 82/01., 114/03., 123/03., 142/03., 30/04. i 68/05. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Na dan 31. svibnja 2010. prestaje važiti Zakon o evidencijama u oblasti rada “Narodne novine”, br. 34/91. i 26/93.
Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine, osim poglavlja 4., 5., 6. i 7. glave XVII. ovoga Zakona, te članka 293. stavka 1. podstavka 34. do 48. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_149_3635.html

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9