×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 739

Općenito o projektima Udruge

RAD SA ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Udruga se pokazala kao veoma prijatno i ugodno mjesto za druženje odraslih osoba s invaliditetom. Iako je najveći dio aktivnosti Udruge usmjeren na Poludnevni boravak, ni odrasli invalidi nisu isključeni iz aktivnosti. Udruga pruža psihološku pomoć za odrasle osobe s invaliditetom, njihove članove obitelji i roditelje djece i mladih sa razvojnim teškoćama. Ovdje treba dodati i kreativne radionice na kojima odrasli izrađuju različite korisne predmete za vlastitu uporabu ili prodaju za prigode ili blagdane. Naši nepokretni i polupokretni članovi (36 registriranih u Udruzi) se redovno obilaze i pomažemo im u okvirima naših mogućnosti. Da bi pomoć i potpora ovim članovima bila permanentnija, oformili smo dvije grupe koje će promicati stajalište o osobnim asistentima ( mogućnostima uvođenja OS u sustav za korisnike sa kvadriplegijom) i inkluziji (podrška i jačanje korisnika za samostalan život i stanovanje).

Rad sa odraslim osobama s invaliditetom osmišljen je da im pruža što više mogućnosti da razvijaju svoje kapacitete u okvirima lokalne zajednice, a ne da bivaju izolirani u krugu obitelji. Na ovaj način oni treba da se osjete korisnim članovima društvene zajednice, a ne osobama trećeg reda (kako često govore za sebe). Ovaj vid rada podrazumijeva aktivnije učešće samih osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici. To postižemo organiziranjem okruglih stolova ili razgovorima sa predstavnicima lokalne zajednice (zadnji okrugli stol na temu: „Arhitektonske barijere u gradu Kninu“, potaknuo je na razmišljanje sve lokalne subjekte u lokalnoj zajednici na odnos prema osobama s tjelesnim invaliditetom i nemoćnim osobama)
Naš globalni cilj za naredni period je unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, osnaživanjem za aktivno učešće u životu lokalne uprave i senzibiliziranje lokalne zajednice za potrebe i prava osoba sa teškoćama/invaliditetom.
Odrasli imaju redovite športske aktivnosti u Udruzi, ali i van nje kroz takmičenja na lokalnom i širom državnom nivou.

POLUDNEVNI BORAVAK

Osobe sa teškoćama u razvoju (s posebnim potrebama, osobe s invaliditetom) danas čine više od 10 posto stanovništva Hrvatske. Njihov položaj veoma je težak, a nepoštivanje odgovarajućih zakonskih propisa samo je jedan razlog za to; drugi, podjednako važan razlog leži u socijalnoj diskriminaciji kojoj su svakodnevno izloženi.
Potaknuti potrebama odraslih osoba s teškoćama i podacima dobivenim iz CZSS Knin, za osnivanje udruge koja bi skrbila o njima, i roditelji djece podržavaju inicijativu o otvaranju takve udruge. Oni idu korak dalje i traže da njihova djeca ostaju u obitelji, a da imaju svoj kutak za druženje, igru, stručni rad i nadzor i druge slične aktivnosti. Tako se stvara „zametak“ za otvaranje poludnevnog boravka za djecu i mlade sa razvojnim teškoćama.
U početku je rad bio volonterskog tipa i zasnivao se na povremenom druženju i okupljanju djece i njihovih roditelja. Poslije se uspostavio kontakt sa udrugom „MIR“ iz Rudina (Kaštela), čiji stručnjaci su dolazili 2-3 puta mjesečno i radili s djecom. U siječnju 2005. godine, počinje sa radom Poludnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.

Cilj rada Poludnevnog boravka je pružanje stručne rehabilitacije i terapije, osiguravanje usluga boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, prijevoza, te usluga organiziranog provođenja slobodnog vremena za korisnike (trenutačno skrbimo o 43 korisnika), djece i mladeži sa tjelesnim ili mentalnim poteškoćama. 
Poteškoće i struktura korisnika
U boravku trenutačno boravi 43 korisnika, 27 muških i 16 ženskih korisnika. Korisnici su prema dobnom uzrastu razvrstani u nekoliko grupa:
 • uzrast do 7 godina ( predškolski uzrast)
 • uzrast od 8 – 15 godina (školski uzrast)
 • uzrast od 16 – 24 (mladi)
Poteškoće (razvojne smetnje) korisnika u Poludnevnom boravku:
 • Poteškoće u intelektualnom razvoju (teže, umjerene, lake i granične intelektualne poteškoće)
 • Autizam i pervazivni razvojni poremećaji
 • Cerebralna paraliza i bolesti lokomotornog aparata, motorne smetnje (dysharmonie, dyspraxie)
 • Poremećaj kognitivnog funkcioniranja, deficita pažnje i slični poremećaji (ADHD, hiper i hipoaktivnost....)
 • Teškoće u govoru i jeziku

Genetički sindromi kao DOWN syndrom, cistična fibroza, West syndrom, i sl. stanja
Multisustavni poremećaji (višestruke smetnje).

Terapijski pristup i metode
Terapijski pristup se zasniva na individualnoj i grupnoj terapiji i rehabilitaciji, psihosocijalnoj podršci i radu sa roditeljima.

Od terapijskih aktivnosti provode se:

 • defektologijska rehabilitacija i habilitacija
 • logopedijska rehabilitacija i habilitacija
 • fizioterapijska rehabilitacija
 • radno terapijska rehabilitacija
 • usvajanje higijenskih navika i unapređenje zdravlja
 • glazbeno – likovne aktivnosti
 • radno – okupaciona terapija
 • rad sa roditeljima individualno i kroz radionice psihosocijalne podrške

Individualni pristup podrazumijeva pravljenje individualnog profila za svakog korisnika polazeći od:

 • Reakcije na osjete, obradu informacija, planiranje i raspoređivanje misli i ponašanja
 • Stupnja funkcionalnih, emocionalnih, socijalnih i intelektualnih potencijala
 • Tipičnih i nužnih interaktivnih modela ponašanja
 • Obiteljskih obrazaca ponašanja

Grupni pristup: Na osnovu individualnog funkcioniranja i polaznog plana u rehabilitaciji, za svakog korisnika se sukladno uzrastu i oštećenju pravi i profil grupne terapije tako da grupu čine 3 – 5 korisnika. Osim ciljne grupne terapije, grupne aktivnosti (integrativne i interaktivne) u boravku i otvorenom prostoru su strukturirane i namijenjene svim korisnicima sukladno njihovim mogućnostima.
Psihosocijalne i kreativne radionice namijenjene mladima, s ciljem razvijanja i sticanja onih znanja i vještina koje mogu primjenjivati u svakodnevnom životu.

Rad sa roditeljima se bazira na stvaranju sprege partnerstva u procesu rehabilitacije njihovog djeteta. Osnaživanju i podizanju njihovih kapaciteta za sagledavanje potreba i rješavanje prava njihove djece, kroz individualni pristup i radionice psihosocijalne podrške.

Tim u realizaciji aktivnosti čine djelatnici različitih profila (1 defektolog rehabilitator, 1 logoped, 1 radni terapeut, 1 fizioterapeut, 1 medicinska sestra, 1 glazbeni i likovni animator, 1 njegovateljica i 1 vozač), koji svatko sa svog aspekta rehabilitira i osnažuje korisnike za samostalnije i djelotvornije funkcioniranje.
 

Više u ovoj kategoriji: « Mobilnost Rad s roditeljima »

Kontakt Info

 • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
 •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
 •   +385 022-663-312
 •    +385 022-664-900
 •   098-376 311
 • uosisbknin@gmail.com
 • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9