Logopedski individualni i grupni tretman

Priprema za ostvarenje programa:


  - Planiranje i programiranje
  - Izrada radnog djelotvornog godišnjeg plana i programa rada logopeda
  - Dnevno, tjedno i mjesečno planiranje rada,
  - Plan rada s djecom
  - Plan suradnje s članovima tima
  - Priprema za izravan rad s djecom: ( pripreme za provođenje savjetovanja, dijagnostike i terapije),
Logopedski tretman (rehabilitaciju) provodi logoped stručnjak za govorno-jezičnu patologiju koji proučava, dijagnosticira i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, na rehabilitaciji djece s govorno jezičnim poremećajima i prevenciji govorno-jezičkih poremećaja.

 
Surađuje sa stručnjacima drugih profila, objedinjuje nalaze, vodi dijagnostički postupak i tijek terapije, analizira rezultate rada, razmjenjuje iskustva i unaprjeđuje teoriju i praksu patologije govora i jezika, odnosno logopedije. Radi s djecom i mladima različitih oštećenja gdje je govorno jezička patologija primarna ili sekundarna dijagnoza. Poremećaji jezika i govora se mogu svrstati u nekoliko skupina:
Smetnje jezično govorne komunikacije kreću se od blažih oblika poremećaja artikulacije različite etiologije, preko mucanja, usporenog razvoja govora, dizartrija do afazija.
Poremećaji čitanja i pisanja često prate govorne poremećaje u populaciji djece kojom se bavimo. Njihov se raspon također kreće od blažih oblika, preko umjerenih do vrlo teških. Najveći broj djece kojom se bavi logoped u boravku  pripada populaciji umjerenog i težeg oblika tog poremećaja.
Smetnje učenja kod većine djece koja dolaze u naš boravak su generirane poremećajem sposobnosti čitanja i pisanja, odnosno ograničenjima u vještini sinteze/analize glasova (slova) u riječi.
Kombinirani poremećaji kao posljedica drugih smetnji i oštećenja ( intelektualna ispod prosječnost, pervazivni razvojni poremećaji i autizam, oštećenje sluha i vida, cerebralna paraliza i motorni poremećaji, respiratorna oboljenja, kronične bolesti i sl).
Ovome treba pridodati i varijabilan broj djece koja zbog općeg stanja borave kod kuće i koja su uključena u logopedski tretman, te redovite tzv. vanjske klijente, odnosno, dio djece s područja Knina koja imaju problema s govorom, komunikacijom općenito, čitanjem i pisanjem, te probleme s učenjem uzrokovane smetnjama čitanja i pisanja.

Kontakt Info

  • UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SVETI BARTOLOMEJ
  •   4. gardijske brigade, 22300 Knin
  •   +385 022-663-312
  •    +385 022-664-900
  •   098-376 311
  • uosisbknin@gmail.com
  • IBAN: HR38 2330 0031 1000 8862 9